Tyto obchodní podmínky pro ostatní vzdělávací služby (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Playworks.cz   umístěného na webovém rozhraní www.playworks.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi pořadatelem dále  jako pořadatel ostatních vzdělávacích služeb | Zdeněk Svitič |Business development manager | email: info@playworks.cz | ™ www.playworks.cz® | www.cestaposvete.cz® | 

dále jako poskytovatel pomůcek pro ostatní vzdělávací služby prezentovaných na webovém rozhraní www.playworks.cz 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Pro účely těchto obchodních podmínek mají následující výrazy tento význam:

Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala na webových stránkách, založila si zákaznický účet a odebírá zboží nebo služby, případně odebírá od zboží nebo služby bez registrace na webových stránkách, není-li registrace vyžadována. Zákazníkem může být spotřebitel či podnikatel. 
Spotřebitelem“ je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy a/nebo smlouvy o poskytnutí kurzu playworks.cz nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Podnikatelem“ se rozumí:
a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

  • b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
  • c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a 
  • d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Webovými stránkami“ se rozumí internetový portál provozovaný playworks.cz na internetové adrese http://www.playworks.cz.
Zbožím“ se rozumí zákazníkem závazně objednaná věc, jenž je předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi  playworks.cz jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím prostřednictvím webových stránek.
Kurzem“ se rozumí kurz, akce či jednotlivá služba objednaná zákazníkem, jenž je předmětem smlouvy o poskytnutí kurzu uzavřené mezi playworks.cz jako poskytovatelem kurzu a zákazníkem prostřednictvím webových stránek.
Vstupenkou na kurz“ se rozumí doklad osvědčující, že se účastník kurzu může zúčastnit kurzu, není-li toto právo prokázáno dle dohody jinak. 
Poukazem“ se rozumí poukaz zakoupený zákazníkem za účelem úhrady ceny za poskytnutí budoucího kurzu či, za dále stanovených podmínek, úhrady kupní ceny zboží.
Účastníkem kurzu“ se rozumí osoba, která se osobně účastní kurzu. Účastníkem kurzu může být osoba odlišná od zákazníka.

1.2. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavírané smlouvy. Při uzavření smlouvy bude zákazníkovi zasláno e-mailové potvrzení objednávky. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek ve formátu PDF.

1.3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně playworks.cz či zákazníka, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na webových stránkách a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které zákazník používá.

2. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ KURZŮ

Definice slova "kurz" a činnosti s ním související -  akce, kongresu, kurzu, workshopu, semináře, soustředění – dále jen " kurz"

Smlouva o poskytnutí kurzu

2.1. Předmětem smlouvy o poskytnutí kurzu je závazek Prakulu poskytnout zákazníkovi kurz a umožnit zákazníkovi či jinému účastníkovi účast na takovém kurzu a závazek zákazníka uhradit Prakulu cenu za poskytnutí kurzu.

2.2. Na způsob a okamžik uzavření smlouvy o poskytnutí kurzu se přiměřeně užije část 1 čl. 1.1., 1.2., 1.3., těchto obchodních podmínek. 

Vstupenky na kurzy – dodání a platba

2.3. Zákazník nebo účastník je povinen se před účastí na kurzu prokázat platnou vstupenkou na kurz.

2.4. Na způsob dodání vstupenky na kurz se přiměřeně užije část 1 čl. 1.1., 1.2., 1.3. těchto obchodních podmínek. Vstupenku na kurz je též možné dodat v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.

2.5. Na způsob platby za poskytnutí kurzu se přiměřeně užije část 1 čl. 1.1., 1.2., 1.3. těchto obchodních podmínek. V ceně za poskytnutí kurzu je zahrnuta konzumace nápojů a pochutin v rozsahu stanoveném nabídkou playworks.cz, resp. pokyny lektora .

2.6. Cenu za poskytnutí kurzu je možné též uhradit prostřednictvím poukazu. Rozdíl mezi hodnotou uplatněného poukazu a cenou kurzu může být zákazníkem uplatněn jako záloha na další kurz, případně lze v této výši zakoupit zboží prodávané playworks.cz. Rozdíl v hodnotě poukazu a cenou absolvovaného kurzu je nutné uplatnit v době platnosti poukazu. Po skončení platnosti poukazu se rozdíl nezapočítává. Zákazník nemá nárok na vrácení rozdílu v penězích.

Práva a povinnosti smluvních stran

2,7. Kurzu je oprávněn se účastnit zákazník nebo jím označený účastník. Kde se v tomto článku hovoří o účastníkovi, má se tím na mysli též zákazník účastnící se osobně kurzu. 

 2.8. Účastníci kurzu mají právo na vstup do prostor provozovny určených ke konání kurzu.

 2.9. V průběhu konání kurzu nejsou účastníci kurzu oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání kurzu bez vědomí lektora playworks.cz nebo jeho zástupce.

2.10. Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora playworks.cz, nebo  jeho zástupce.

2.11. Lektor playworks.cz nebo jeho zástupce je povinen na počátku kurzu stručně poučit účastníky kurzu o základních pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání kurzu. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou účastníci kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví nejen své ale i ostatních účastníků kurzu.

2.12. Playworks.cz, lektor playworks.cz nebo jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na konání kurzu, ty účastníky kurzu, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora playworks.cz, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu, v jejich účasti na kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí kurzu.

2.13. Účastníci kurzu jsou povinni na počátku kurzu informovat lektora playworks o potravinových alergiích, případně dalších onemocnění, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu, vyžaduje -li to povaha kurzu.

2.14. Zákazník se zavazuje nejpozději ve lhůtě 24 hodin před započetím kurzu označit  účastníky kurzu (jménem, příjmením, bydlištěm, kontaktním telefonem, kontaktní e-mailovou adresou), kteří se zúčastní kurzu v souladu s těmito obchodními podmínkami.

2.15. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek též účastníky kurzu, kteří se zúčastní kurzu, na základě jím uzavřené smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Zrušení a změna kurzu

2.1.1. Playworks.cz  si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu, a to v těchto případech:

a) nejpozději 3 dny před konáním kurzu není kurz obsazen minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 6 osobami;

b) lektor playworks.cz nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;

c) v provedení kurzu bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v provozovně, nedostatek speciálních surovin či materiálů k provedení kurzu atd.).

2.1.2. V případě, že playworks.cz zruší konání kurzu zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl zákazník a/nebo účastník co nejdříve informován.

2.1.3. V případě zrušení konání kurzu je playworks.cz povinen nabídnout zákazníkovi účast na kurzu v náhradním termínu. V případě, že zákazník účast na konání kurzu v náhradním termínu nepotvrdí ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení nabídky playworks.cz, a to způsobem kterým byla doručen nabídka ze strany playworks.cz, má se za to, že účast na v náhradním termínu odmítá. V případě, že zákazník účast na konání kurzu, odmítl, či v případě, že konání kurzu v náhradním termínu není možné, zavazuje se playworks.cz ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení kurzu vrátit zákazníkovi uhrazenou cenu za poskytnutí kurzu.

2.1.4. Playworks.cz si vyhrazuje právo změny lektora a změny méně než 50 % obsahu kurzu bez předchozího upozornění. K takovému rozhodnutí musí vést závažné, těžko překonatelné důvody (např. lektor playworks.cz nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu, nedostatek speciálních materiálů či surovin apod.).

 2.1.5. Změny kurzu dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.

Storno podmínky

2.1.6 V případě, že zákazník či další účastníci kurzu nemohou absolvovat kurz, zavazuje se toto zákazník neprodleně oznámit playworks.cz.

2.1.7. Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku. V případě ukončení smlouvy o poskytnutí kurzu dohodou je playworks.cz povinen zákazníkovi vrátit cenu za poskytnutí kurzu do 30 dnů  ode dne odstoupení od smlouvy, a to převodem na bankovní účet zákazníka, jehož číslo zákazník uvede, či jiným dohodnutým způsobem, není-li dohodou stanoveno jinak. Z této částky je playworks.cz oprávněn, není-li dohodou stanoveno jinak, odečíst storno poplatky v této výši:

  zákazník odstoupí od smlouvy 25 a více pracovních dnů před konáním kurzu – 10 % z ceny kurzu;
  zákazník odstoupí od smlouvy nejpozději 5 pracovních dnů před konáním kurzu – 50 % z ceny kurzu, akce, resp. jednotlivé služby;
  zákazník odstoupí od smlouvy méně než 5 pracovních dnů před konáním kurzu nebo v den konání kurzu – 100 % z ceny kurzu. 

2.1.8. Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s těmito obchodními podmínkami je oprávněn uzavřít s playworks.cz zákazník. Toto právo nenáleží účastníkovi.

2.1.9. V případě, že se účastník na kurz nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného kurzu za jiný

2.1.10. V případě, že byl kurz hrazen prostřednictvím poukazu, užije se odst. 3.1.7. části 3 těchto obchodních podmínek.

Odpovědnost za škodu

2.1.11. Účastníci kurzu jsou povinni před započetím kurzu požádat lektora playworks.cz o uložení vnesených věcí do provozovny, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá pořadatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 občanského zákoníku tím není dotčeno.

2.1.12. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou playworks.cz účastníky kurzu, jakož i za škodu způsobenou jiným účastníkům kurzu.

3. POUKAZY

3.1.1. Dodání poukazu je možné též v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.

3.1.2. Držitel poukazu je povinen hodnotu poukazu vyčerpat uhrazením ceny za poskytnutí kurzu, případně nákupem zboží. Držitel poukazu nemá nárok na výměnu poukazu za peníze.

3.1.3. Držitel poukazu je povinen využít poukaz v době platnosti poukazu. Po skončení platnosti poukazu nemá držitel tohoto poukazu ani zákazník nárok na vrácení peněz ani na čerpání jakékoliv služby playworks.cz.

3.1.4. V případě, že to provozní situace playworks.cz umožňuje, může prodloužit platnost poukazu, maximálně však jednou a maximálně o jeden měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Za prodloužení poukazu je účtována jednorázová platba ve výši 1.000,- Kč. Veškerá odhlášení a žádosti o změnu musí být zákazníkem oznámeny playworks.cz písemně či elektronickou poštou, jinak na ně nebude brán zřetel.

3.1.6. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy týkající se poukazu za podmínek dle těchto obchodních podmínek. Toto právo zaniká, byl-li poukaz v zákonné lhůtě pro odstoupení dle ustanovení těchto obchodních podmínek uplatněn na úhradu ceny za poskytnutí kurzu či na úhradu kupní ceny za zboží.

3.1.7. V případě, že dojde ke zrušení kupní smlouvy, na základě které došlo k úhradě kupní ceny prostřednictvím poukazu či ke zrušení smlouvy o poskytnutí kurzu, jehož cena byla hrazena prostřednictvím poukazu, dohodou ve smyslu obchodních podmínek bude zákazníkovi vrácen poukaz v hodnotě, ve které bylo z poukazu na takovou cenu hrazeno, snížený o storno poplatky uvedené v bodě 2 obchodních podmínek . V případě že bylo hrazeno z poukazu a zároveň penězi, uplatňuje playworks.cz  svůj nárok na storno poplatky dle těchto obchodních podmínek nejprve na část kupní ceny uhrazené penězi a teprve následně na hodnotu poukazu. Vrácený poukaz v aktuální hodnotě je možné opětovně použít od dne zrušení smlouvy, o čemž bude zákazník ze strany playworks.cz informován prostřednictvím e-mailové zprávy. Doba platnosti poukazu není v důsledku jeho vrácení dotčena, tj. poukaz je možné použít nejpozději do uplynutí termínu v poukazu původně uvedeném.  Poukaz, resp. peníze v souladu s tímto ustanovením se vrací zákazníkovi.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

4.1.1. Spotřebitel má právo v souladu § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne následujícího po dni převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Tím není dotčeno ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat playworks.cz nejpozději do 14. dne ode dne následujícího po dni převzetí zboží.

 4.1.2. Odstoupení od smlouvy, jakož i zboží samotné je zákazník povinen zaslat na adresu Playworks.cz:

PLAYWORKS.CZ - Zdeněk Svitič, Braňany 160, 435 22 Braňany

4.1.3. Zboží je spotřebitel povinen playworks.cz vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Spotřebitel nese náklady spojené s vrácením zboží (zejména poštovné za cestu zboží zpět k playworks.cz). Playworks.czl má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.  

4.1.4. Zaplacené finanční prostředky je playworks.cz povinen vrátit spotřebiteli nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, resp. po obdržení vráceného zboží či prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal, a to převodem na bankovní účet spotřebitele, jehož číslo spotřebitel uvede v odstoupení od smlouvy, či jiným dohodnutým způsobem. 

4.1.5. Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může playworks.cz vracené finanční prostředky snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 1833 a § 2999 odst. 1 občanského zákoníku).

4.1.6. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv: 

    na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli playworks.cz a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 
    na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodávce nenávratně smíseno s s jiným zbožím,
    na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, 
    na dodávku novin, periodik a časopisů,
    spočívajících ve hře nebo loterii.
4.1.7. Právo odstoupit od smlouvy se též nevztahuje na vstupenky na kurzy a na poukazy na kurzy vztahující se k určitému termínu kurzu.

4.1.8. Právo odstoupit od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

4.1.9. Oznámení od odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku může spotřebitel učinit též prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany Playworks.cz

Playworks.cz je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno zejména mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, Playworks.cz bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

6. REKLAMACE

 

Reklamace kurzu

6.1.1. Pro případ, že kurz neprobíhal dle smlouvy o poskytnutí kurzu a těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu reklamovat.

6.1.2. Pokud playworks.cz reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je playworks.cz oprávněn zajistit zejména poskytnutím slevy z ceny za poskytnutí kurzu či vrácením ceny za poskytnutí kurzu či bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu.

Společná ustanovení

6.1.3. O reklamaci playworks.cz rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu vzdělávací služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se playworks.cz se spotřebitelem písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva jako při podstatném porušení smlouvy. Playworks.cz vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále playworks.cz vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace playworks.cz spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

6.1.4. Spotřebitel může reklamaci uplatnit na adrese playworks.cz  uvedené v čl. IV. odst. 4.1.2.  těchto obchodních podmínek.

6.1.5. Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě  zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani playworks.cz nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se ze strany spotřebitele jednalo o zneužití práv).

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré právní vztahy mezi provozovatelem stránek PLAYWORKS.CZ a spotřebitelem, který je řádně registrovaný na portálu PLAYWORKS.CZ se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a platnými předpisy v České republice, zejména Občanským zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb.

Spotřebitel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly provozovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Spotřebitel má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Tyto podmínky užívání jsou platné ode dne 1.1.2017.