Tyto obchodní podmínky pro jazykové služby (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Playworks.cz  umístěného na webovém rozhraní www.playworks.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi pořadatelem dále  jako zprostředkovatelem poskytovatele služeb | Zdeněk Svitič |Business development manager | email: info@playworks.cz |  | ™ www.playworks.cz® | www.cestaposvete.cz® | 

Dále jako poskytovatel jazykových služeb  prezentovaných na webovém rozhraní www.playworks.cz

Náležitost dle ustanovení § 1811 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“) a § 435 odst. 1 OZ. a Vámi jako odběratelem služeb

Smlouvou se zavazujeme poskytnout Vám službu uvedenou v objednávce, a Vy se zavazujete zaplatit nám cenu za službu uvedenou v objednávce. Cena za službu (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s poskytnutím služby a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

1.1 Na co se vztahuje smlouva? Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek, ale vztahují se na Vás Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

1.2. Jaká máte jako spotřebitel práva?

Jako spotřebitel máte především:

právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 4 těchto obchodních podmínek);
právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní). 

1.3. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti, a to v případě, že jste spotřebitelem. Nejste-li spotřebitelem, neřídí se náš právní vztah těmito obchodními podmínkami ale Všeobecnými obchodními podmínkami pro velkoobchod.
Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;
Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
objednávkou a jejím přijetím z naší strany,
a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

2.1. Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Ceny služeb včetně veškerých daní a poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní. Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2. Jak podat objednávku?

Prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), můžete podat nezávaznou poptávku našich služeb. Údaje uvedené v nezávazné poptávce považujeme za správné a úplné.

Nezávazná poptávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení poptávané služby a Vaše kontaktní údaje (zejména telefonní číslo a email).

Po obdržení poptávky Vám zašleme informativní e-mail obsahující nacenění poptávané služby. Doporučujeme zkontrolovat zejména typ služby a Vaše kontaktní údaje.

Závaznou objednávku podáte prostřednictvím e-mailu. O obdržení závazné objednávky Vás budeme informovat.Informace (potvrzení) o obdržení závazné objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí závazné objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti závazné objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí závazné objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte cenu nebo převezmete objednané zboží. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení závazné objednávky dle článku 2.2 těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

2.4. Můžete již odeslanou závaznou objednávku zrušit?

Závaznou objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí závazné objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté závazné objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena závazná objednávka služby, ohledně které nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 4 těchto obchodních podmínek), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout Vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.7. Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

2.9. Je smlouva někde uložena?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu můžete uhradit především následujícím způsobem:

bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky)

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2. Kdy nastane splatnost ceny?

V případě bezhotovostní platby před poskytnutím služby je cena splatná do tří  dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3. V jaké měně můžete platit?

Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

3.4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu na cenu služby můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 1.000 Kč. Můžeme požadovat zálohu až do výše 100%.

Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny služby před jejím poskytnutím (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

3.5. Může být služba poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy?

Do 14 dnů od uzavření smlouvy máte právo od smlouvy odstoupit (viz článek 4 těchto obchodních podmínek).Během této doby Vám služba nebude poskytnuta, ledaže o to výslovně písemnou formou požádáte.Pokud o dřívější poskytnutí služby, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupením od smlouvy, požádáte, a služba byla splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte nárok na odstoupení od smlouvy podle článku 4 těchto obchodních podmínek.

3.6. Kdy Vám bude služba poskytnuta?

Doba poskytnutí služby závisí na naší dohodě; zpravidla nebude služba poskytnuta později než do 5 pracovních dnů od připsání ceny služby na náš účet nebo dle termínu v objednávce.

4.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

4.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li společně se službou poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti.

4.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, jestliže byla služba splněna s Vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a před uzavřením smlouvy jsme Vám sdělili, že v takovém případě nemáte právo od smlouvy odstoupit.

4.5. Máte právo na vrácení peněžních prostředků, které jsme od Vás již přijali?

V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení odsmlouvy, a to (i) stejným způsobem, jakým jsme od Vás peněžní prostředky přijali, nebo (i) způsobem, jakým budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Odstoupíte-li od smlouvy, a my jsme již začali s plněním na základě Vaší výslovné žádosti před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradíte nám poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

4.6. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena služby (článek 2.5 těchto obchodních podmínek);
službu z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout;
plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.
V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o svém odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

6.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce provádí kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

6.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 6.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

6.3. Co byste ještě měli vědět?

Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem plnění, nebo informace, které o Vás v průběhu plnění získáme, nejsme oprávněni poskytnout třetí straně, bez Vašeho předchozího výslovného souhlasu. Předchozí věta se neuplatní v případě poskytnutí informací zaměstnancům naší společnosti, nebo dalším osobám, které se podílejí na plnění smlouvy.

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 08. 2017